Privatumo politika

Patvirtinta UAB „HR Hint Online” vadovo

2021 03 12 d. įsakymu Nr. 1

 

Privatumo politika

 

1.Ką reiškia ir kam taikoma ši Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisykles, kurios taikomos UAB „HR Hint Online”, juridinio asmens kodas 305080206, buveinė adresu M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@hrhintonline.lt, tel. Nr. +370 698 38832. Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenys: UAB Privacy Partners (info@privacypartners.lt) (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) tvarkomiems duomenų subjektų: Bendrovės klientų (juridinių asmenų) darbuotojų; kandidatų; interneto svetainės www.hrhintonline.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų/naudotojų; mokymų/seminarų pirkėjų bei dalyvių; partnerių; paslaugų teikėjų atstovų ir kita) asmens duomenims.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.hrhintonline.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

2. Kaip Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:

 

3. Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome

Personalo valdymo paslaugų teikimo klientams (juridiniams asmenims) teikimo tikslu tvarkomi šie Bendrovės klientų (juridinių asmenų) darbuotojų asmens duomenys:

Kandidatų atrankos į ieškomas darbo pozicijas tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys:

Mokymų/seminarų organizavimo tikslu tvarkomi šie mokymų/seminarų dalyvių asmens duomenys:

Mokymų/seminarų pardavimo (pirkimo) per Bendrovės Interneto svetainę tikslu tvarkomi šie pirkėjų asmens duomenys:

Užklausos, gautos per Interneto svetainę, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

Prisijungimo prie Interneto svetainės tikslu tvarkomi šie Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

Komunikavimo/bendradarbiavimo su partneriais/tiekėjais/subrangovais dėl jų teikiamų paslaugų tikslais tvarkomi šie partnerių/tiekėjų/subrangovų atstovų asmens duomenys:

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

4. Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek saugoma

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 

5. Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų/kontraktorių ir mūsų bendrovės IT/komunikacines/konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai mes Jus apie tai informuosime iš anksto ir užtikrinsime, kad duomenys būtų perduodami laikantis galiojančių teisės norminių aktų reikalavimų.

 

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

7. Jūsų teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųsti mums laišką el. paštu: info@hrhintonline.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą.

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@hrhintonline.lt.  arba kreiptis telefonu +370 69838832.

 

8. Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 1 (vienerius) metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.