Privatumo Politika

Patvirtinta UAB „HR Hint Online” vadovo 2021 03 12 d. įsakymu Nr. 1  

Privatumo politika

  1.Ką reiškia ir kam taikoma ši Privatumo politika Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisykles, kurios taikomos UAB „HR Hint Online”, juridinio asmens kodas 305080206, buveinė adresu M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@hrhintonline.lt, tel. Nr. +370 698 38832. Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenys: UAB Privacy Partners (info@privacypartners.lt) (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) tvarkomiems duomenų subjektų: Bendrovės klientų (juridinių asmenų) darbuotojų; kandidatų; interneto svetainės www.hrhintonline.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų/naudotojų; mokymų/seminarų pirkėjų bei dalyvių; partnerių; paslaugų teikėjų atstovų ir kita) asmens duomenims. Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.hrhintonline.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.   2. Kaip Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
 • teikiate užklausas bei savo asmens duomenis per Bendrovės Interneto svetainę hrhintonline.lt;
 • elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • registruojatės (prisijungiate) mūsų Interneto svetainėje;
 • dalyvaujate mūsų organizuojamose mokymuose/seminaruose;
 • perkate per mūsų Interneto svetainę mokymus/seminarus;
 • kandidatuojate į mūsų ieškomas darbo pozicijas;
 • teikiame Jūsų darbdaviui personalo valdymo paslaugas;
 • sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, t. y. mūsų naujienlaiškius, suvesdami savo el. pašto adresą į prenumeratos laukelį;
 • ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.
  3. Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome Personalo valdymo paslaugų teikimo klientams (juridiniams asmenims) teikimo tikslu tvarkomi šie Bendrovės klientų (juridinių asmenų) darbuotojų asmens duomenys:
 • pasirašant sutartį – atstovaujamos įmonės pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė;
 • bendradarbiaujant su klientu, jo darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas, atitinkamais atvejais darbo užmokestis;
 • darbuotojų įdarbinimui reikalinga informacija – asmens kodas, adresas, nepilnamečių vaikų skaičius (jei asmuo juos augina vienas – laisvų dienų apskaičiavimo tikslu), asmeninės sąskaitos informacija;
 • susitikimų įrašai (vaizdo/garso) (tik su išankstiniu subjekto sutikimu ir jį tinkamai iš anksto informavus).
Kandidatų atrankos į ieškomas darbo pozicijas tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys:
 • vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, CV esanti informacija: nuotrauka, darbinė patirtis, išsilavinimas, turimi sertifikatai, kalbų mokėjimas ir t.t. (sąrašas nėra baigtinis).
Mokymų/seminarų organizavimo tikslu tvarkomi šie mokymų/seminarų dalyvių asmens duomenys:
 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, Facebook profilis
 • mokymų įrašai (tik su išankstiniu subjektų sutikimu ir juos tinkamai iš anksto informavus).
Mokymų/seminarų pardavimo (pirkimo) per Bendrovės Interneto svetainę tikslu tvarkomi šie pirkėjų asmens duomenys:
 • vardas, pavardė, įmonės pavadinimas (pasirenkamas), įmonės kodas (pasirenkamas), įmonės adresas (pasirenkamas), PVM mokėtojo kodas (pasirenkamas), šalis, miestas, Tel. Nr. (pasirenkamas), el. pašto adresas, paskyros slaptažodis, užsakymo duomenys.
Užklausos, gautos per Interneto svetainę, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:
 • vardas, el. pašto adresas, telefono Nr. bei laisvas tekstas klausimui (-ams).
Prisijungimo prie Interneto svetainės tikslu tvarkomi šie Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:
 • pašto adresas, slaptažodis.
Komunikavimo/bendradarbiavimo su partneriais/tiekėjais/subrangovais dėl jų teikiamų paslaugų tikslais tvarkomi šie partnerių/tiekėjų/subrangovų atstovų asmens duomenys:
 • vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas), atsiskaitomoji sąskaita banke;
 • atstovaujamos įmonės pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė;
 • susirašinėjimo metu pateikti duomenys (susirašinėjimo turinys).
Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:
 • pašto adresas.
Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:
 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Interneto svetaine pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.
Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.   4. Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek saugoma
 • Sutikimas (pvz., dėl kandidatų; daromų vaizdo/garso įrašų; naujienlaiškių prenumeratorių; mokymų/seminarų dalyvių; asmenų, sutikusių su slapukų naudojimu asmens duomenų tvarkymo);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.;
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (pvz., apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutarties vykdymas (pvz., dėl paslaugų teikimo/mokymų/seminarų pirkimo, kita).
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose. Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.
 • Lankytojo Interneto svetainės užklausoje pateikti duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo užklausos pateikimo dienos.
 • Lankytojo prisijungimo prie Interneto svetainės duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo produkto įsigijimo dienos (tol, kol galioja abonentas).
 • Naujienlaiškių prenumeratą užsakiusių duomenų subjektų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra aktyviai naudojami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos, t. y. savo el. pašto adreso įvedimo į prenumeratos laukelį, dienos arba iki sutikimo atšaukimo dienos ir neaktyviai (archyve) saugomi dar 1 metus nuo sutikimo galiojimo termino pasibaigimo arba nuo jo atšaukimo dienos.
 • Mokymų/seminarų dalyvių asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo mokymų/seminarų pasibaigimo dienos.
 • Mokymų/seminarų pirkėjų asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo atlikto pirkimo dienos.
 • Kandidatų į laisvas darbo pozicijas asmens duomenys yra saugomi tol, kol vyksta atranka ir jai pasibaigus, neatrinktų kandidatų asmens duomenys yra ištrinami, nebent jie yra davę atskirą sutikimą ir toliau tvarkyti jų asmens duomenis ateityje atsirandančių pasiūlymų į laisvas darbo pozicijas tikslu ir tokiu atveju jų duomenys yra saugomi sutikime numatytą laikotarpį.
 • Susitikimų vaizdo/garso įrašai (turint išankstinius sutikimus) saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų įrašymo dienos.
 • Mokymų/seminarų įrašai(turint išankstinius sutikimus) saugomi 2 (du) mėnesius nuo mokymų/seminarų pabaigos.
  5. Duomenų atskleidimas Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų/kontraktorių ir mūsų bendrovės IT/komunikacines/konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:
 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo;
 • subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai mes Jus apie tai informuosime iš anksto ir užtikrinsime, kad duomenys būtų perduodami laikantis galiojančių teisės norminių aktų reikalavimų.   6. Jūsų asmens duomenų saugumas Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.   7. Jūsų teisės Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:
 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųsti mums laišką el. paštu: info@hrhintonline.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą. Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@hrhintonline.lt.  arba kreiptis telefonu +370 69838832.   8. Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus? Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 1 (vienerius) metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.