BLOGAS

26 rugsėjo, 2022

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

2022 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma. Pavyzdinė darbo sutarties forma buvo pakeista siekiant įgyvendinti 2022 m. birželio 28 d. priimtus Darbo kodekso pakeitimus, susijusius su papildoma informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys neatlygintinai privalo pateikti darbuotojui raštu viename ar keliuose dokumentuose.

Nors Įsakyme dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos pakeitimo nėra reglamentuota, nuo kada turėtų būti taikomos naujos nuostatos, visgi pats Įsakymas įsigaliojo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Tai reiškia, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. reikėtų naudotis nauja Pavyzdine darbo sutarties forma. Pagal ją GLIMSTED parengė darbo sutarties formą, kurią galima nemokamai parsisiųsti Glimstedt doke. Esant poreikiui su darbuotoju papildomai susitarti dėl konfidencialumo ar nekonkuravimo, Glimstedt doko pagalba taip pat galite susikurti konfidencialumo susitarimą ir nekonkuravimo susitarimą su darbuotoju.

 

PAKEITIMAI TRUMPAI:

▪️ Išbandymo laikotarpio terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai, tačiau terminuotos darbo sutarties atveju, kai terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui (atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai) (LR DK 36 straipsnis). Pavyzdžiui, jeigu sudaroma terminuota sutartis, kurios terminas 3 mėnesiai, išbandymo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei 1,5 mėnesio;

▪️ Su darbo santykiais susijusi informacija, darbuotojui, kuris yra užsienietis privalo būti išdėstoma lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tam darbuotojui (LR DK 42 straipsnis). Šis reikalavimas liečia ne tik einamuosius darbo santykių metu priimamus dokumentus, bet ir pareigybės aprašymus, dokumentaciją, susijusią su darbų saugos bei sveikatos reikalavimais;
Nustatomi papildomi darbo santykių kriterijai, apie kuriuos darbuotojas privalobūti informuotas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo santykių pradžios – išbandymo trukmė ir sąlygos, darbo sutarties pasikeitimo tvarka, viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka, darbo (pamainos) keitimo tvarka, teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia, socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimas ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas (LR DK 44 straipsnis). Šiuo atveju darbdavys dokumente gali pateikti nuorodas į minėtas sritis reglamentuojančias darbo teisės normas;

▪️ Kai darbo sutartis yra keičiama darbuotojo iniciatyva ir darbo sutarties pakeitimas yra terminuotas, nustatoma taisyklė, kad darbuotojas, pasibaigus terminui, privalo grįžti dirbti buvusiomis darbo sąlygomis (LR DK 46 straipsnis).

▪️ Itin svarbus pakeitimas yra dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę.

▪️ Kai darbuotojas komandiruojamas į kitą šalį ilgesniam negu dvidešimt aštuonių dienų laikotarpiui, jam turi būti įteikti Darbo kodekso 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuose papildomai nurodomi valstybės (valstybių) pavadinimas (pavadinimai) ir komandiruotės trukmė. Papildomai nurodoma, jog, jeigu darbuotojas į kitą ES valstybę ar EEE valstybę komandiruojamas laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su kitoje valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę įteikiamuose dokumentuose papildomai turi būti nurodoma: 1) darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal valstybės, į kurią jis komandiruojamas, teisę; 2) dienpinigiai ir išmokos, skirtos su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, jeigu taikoma; 3) nuoroda į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus (LR DK 107 straipsnis);

▪️ Draudžiama taikyti diskriminaciją darbuotojų atžvilgiu (dėl pilietybės, įsitikinimų ir pažiūrų, amžiaus, lyties ir kt.) ir atleisti darbuotojus darbdavio valia jeigu darbuotojas naudojasi DK jam suteikiamomis garantijomis (LR DK 59 straipsnis);

▪️ Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo jo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėlgamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatybių tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų (LR DK 113 straipsnis);

▪️ Naujovė yra ir tai, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti (LR DK 137 straipsnis). Kaip ir anksčiau, darbdavys su darbuotoju gali susitarti dėl tokio laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų;

▪️ Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius). Tokios galimybės anksčiau nebuvo, tačiau reikia nepamiršti, kad nepasinaudojus šia garantija, laisvos dienos nėra kaupiamos ir darbuotojas tiesiog praranda teisę į nurodytą laisvą laiką. Tuo tarpu darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę (LR DK 138 straipsnis).